หน้าแรก

Nogift_01
ศิลปากร โปร่งใส ร่วมใจ ต่อต้านทุจริต (6)
ศิลปากร โปร่งใส ร่วมใจ ต่อต้านทุจริต (7)
Nogift_1900x500_02
previous arrow
next arrow

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2

การบริหารงานและงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3

การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส