o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

เอกสาร

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เจตจำนงในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๗