ปีงบประมาณ 2566

Nogift_01
ศิลปากร โปร่งใส ร่วมใจ ต่อต้านทุจริต (6)
ศิลปากร โปร่งใส ร่วมใจ ต่อต้านทุจริต (7)
Nogift_1900x500_02
previous arrow
next arrow

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

code หน่วยงาน 36cefe
ภายใน (IIT)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กรจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส