O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เอกสาร

สถิติการให้บริการหนังสือสำคัญออนไลน์ (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

สถิติผู้เข้าใช้และสถิติคลังปัญญา

ข้อมูลการให้บริการนึกศึกษา ศูนย์ STUDENT CARE CENTER กองกิจการนักศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

สรุปรายงานการให้บริการ ด้าน ICT Services สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566