O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เอกสาร

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566