O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอกย้ำคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมรองและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมพบประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส หรือลดโอกาสในการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน “ งดให้ งดรับ ของขวัญของกำนัล จากการปฎิบัติหน้าที่ “ ณ อาคารศูนย์รวม 2 (ตึกกระทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

https://www.facebook.com/SilpakornUniversityThailand/photos/a.10151857567256253/10160308151626253/

วันที่ 24 มีนาคม 2566

ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมรองและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมพบประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ประชาคมทุกภาคส่วนได้รับทราบเพื่อให้การทำงานทุกระดับสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นเวทีเปิดรับความคิดเห็นจากประชาคม เพื่อร่วมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกัน

วันที่ 30 มีนาคม 2566

ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ พบประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ให้ประชาคมทุกภาคส่วน ทั้งนี้นักศึกษา และบุคลากร ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหารวมทั้งร่วมหาแนวทางการพัฒนา เพื่อให้การทำงานทุกระดับสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน นับเป็นเวทีที่เปิดรับความคิดเห็นจากประชาคม เพื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรไปพร้อมกัน 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกิจกรรมดังกล่าวจะได้นำมารวบรวมและเข้าสู่กระบวนการหารือในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป

กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างให้เกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ส่งเรื่องร้องเรียน

ปัจจุบันการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ ซึ่งศูนย์ประสานใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตดังต่อไปนี้

1. ผ่านเวปไซด์ใสสะอาด (รับเรื่องร้องเรียน) www.su.ac.th/suclean
2. ทางจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึงรองอธิการฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
3. ทางโทรศัพท์ 0-2849-7550,0-2849-7549
4. ทางโทรสาร 0-2849-7550
5. ทาง Email suclean@su.ac.th
6. ทางตู้รับฟังความคิดเห็น ซึ่งตั้งอยู่ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร

Email : suclean@su.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2880-7374, 2849-7550