O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เอกสาร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565