O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

(1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

(2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

(3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

(4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

(5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ