O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เอกสาร

รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปรายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565)