O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เอกสาร

รายงานผลการศึกษาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2564 (ปีงบประมาณ 2565)

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผลประเมินรายปี) ประจำปีงบประมาณ 2565