O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสาร

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2566 – 2569 (ฉบับปรับแผน)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566