สายตรงอธิการบดี

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ จากทุกท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไป
และรายงานผลให้ทราบทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้