O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสาร

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานประจำ สายวิชาการ

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน