O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ห้องสมุดกฎหมาย

กฎกระทรวง อว.

ประกาศกระทรวง ศธ.

ประกาศ กมอ.

ประกาศ กกอ.

ข้อบังคับ มศก.

ระเบียบ มศก.

ประกาศ มศก.

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มศก.