o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เอกสาร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)