o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรบุคลากรประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร (กัญญารัตน์ บุญประกอบ)

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (กนกวรรณ เชื้อวงษ์บุญ)

กระบวนการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอมอร ชีราวุฒธิพันธ์)

การกำกับติดตามการดำเนินการระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สปอว. และเกณฑ์ AUN-QA (เพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง)

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง : กรณีการจ้างเหมา จัดทำวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีของสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (ศศินันท์ ภูศรี)

แนวทางการให้บริการการทำบัตรประจำตัวบุคลากรเเละข้าราชการบำนาญ