o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสาร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)