o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

เอกสาร

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2567 – 2570

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด)