o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสาร

แนวทางการดำเนินงานต่อการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร