o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสาร

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567