o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การประชุมสัมมนาในโครงการอธิการบดีสัญจรประจำปี 2567 มุ่งให้ความสำคัญต่อนโยบาย No Gift Policy และศิลปากร โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านทุจริต เริ่มที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่แรก

วันที่ 5 เมษายน 2567

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโครงการอธิการบดีสัญจรประจำปี 2567 ณ City Campus เมืองทองธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนากว่า 70 คนทั้งแบบ Onsite และ Online เพื่อรับฟังการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมพร้อมการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน และรับฟังข้อเสนอแนะด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การประชุมสัมมนาดังกล่าวยังได้ให้ความสำคัญต่อนโยบาย No Gift Policy ที่เน้นย้ำให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างทุกระดับชั้น งดรับและงดให้ของขวัญหรือของกำนัลที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมนโยบายศิลปากร โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านทุจริต

โครงการศิลปากรโปร่งใส ร่วมใจ ต่อต้านทุจริต

วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร และเป็นการส่งเสริมให้เกิดองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยร่วมกันระดมความคิดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตแลการงดรับของขวัญในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 263 คน (ผู้บริหารและบุคลากร 127 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 136 คน)

โครงการ “เสริมพลัง สร้างสรรค์องค์กร ศิลปากรตลิ่งชัน”

ดำเนินโครงการทุกเดือนในปี 2567 เดือนละ 1 วัน เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร และให้บุคลากรทุกคนซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมความผูกพันจนเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนในการผลักดันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ประมาณ 215 คน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน “การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2566 ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อถ่ายทอดแผนและนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตน พัฒนางานร่วมกัน วางแผนการบริหารจัดการองค์กร ขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามนโยบายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เข้าร่วมโครงการ 178 คน