o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

เอกสาร

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร (Do’s & Don’ts)

สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง “จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”