o12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เอกสาร

สถิติการให้บริการ SU ONE STOP SERVICE (E-service)

สถิติการให้บริการ SU ONE STOP SERVICE ของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ช่วงเดือน ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 (Walk-in)

สถิติการให้บริการ SU ONE STOP SERVICE ของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 (E-service และ Walk-in)