o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เอกสาร

แผนและผลการดำเนินโครงการเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำแนกตามคณะวิชา ประจำปีงบประมาณ 2567 (ณ 31 มีนาคม 2567)