o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

เอกสาร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)