o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เอกสาร

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567