o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

เอกสาร

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากแนวการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖