เชิญชวน รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยประมวลจริยธรรม

เนื่องจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยประมวลจริยธรรม ประกอบกับข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยประมวลจริยธรรม เพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ 

ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมให้ความคิดเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

/*! elementor – v3.10.2 – 29-01-2023 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}