131st SILPA BHIRASRI One Silpakorn Connect Day

131st SILPA BHIRASRI One Silpakorn Connect Day ✨
.
เชิญศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบันร่วมรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในงานครบรอบ 131 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พร้อมร่วมรับชมการแสดงปาฐกถาศิลป์ในหัวข้อ “ศิลปากรสู่การบูรณาการศาสตร์ เพื่อสังคมอารยะ”
.
และชมนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 💚
.
🗓️ 15 กันยายน 2566
📍 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
.
ภาพผลงานโดย : ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
ศิษย์เก่าจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

#SilpakornUniversity #SU #Silpakorn #ทีมศิลปากร #OneSilpakorn #Silpa #SilpaBhirasri #131stSilpaBhirasri #131ปีศิลป์พีระศรี #อาจารย์ศิลป์ #OneSilpakornConnectDay