คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมศึกษาดูงานและหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมศึกษาดูงานและหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นต่างๆ อาทิ ด้านหลักสูตร กิจการนักศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ และ การจัดการทรัพย์สิน
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต