อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

                 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ โถงลานจัน ชั้น L อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ      และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                  28 กรกฎาคม 2566

                  ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมใจ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความจงรักภักดี ปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี โดยมีใจความว่า “ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป”

                  จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566