ม.ศิลปากร ต้อนรับ Prof. Dr. Paolo Lugli อธิการบดี จาก Libera Università di Bolzano (Unibz) สาธารณรัฐอิตาลี พร้อม Prof. Arnaldo de Felice ศิลปินนักโอโบชาวอิตาเลี่ยน

ต้อนรับ Prof. Dr. Paolo Lugli อธิการบดี จาก Libera Università di Bolzano (Unibz) สาธารณรัฐอิตาลี พร้อม Prof. Arnaldo de Felice ศิลปินนักโอโบชาวอิตาเลี่ยน

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ำชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ และอาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Paolo Lugli อธิการบดี จาก Libera Università di Bolzano (Unibz) สาธารณรัฐอิตาลี พร้อม Prof. Arnaldo de Felice ศิลปินนักโอโบชาวอิตาเลี่ยน ซึ่งเป็นบุคลากรของ Unibz ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน เนื่องจาก Unibz มีระดับ ranking ด้านการอุดมศึกษาอยู่ในระดับเเนวหน้าของโลก โดยมีคณะวิชาที่โดดเด่น ใกล้เคียงกับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

1. Agricultural, Environment ans Food Sciences

2. Design and Art

3. Economics and Management

4. Education

5. Engineering

             ทั้งนี้ คณะดุริยางคศาสตร์ได้เสนอการจัดทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Unibz ด้วยแล้ว สืบเนื่องจาก Unibz มีสาขาดนตรี Master in Musicology อยู่ในคณะ Faculty of Education และอาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรด้านการสอนโอโบเเละตัดสินการประกวด International Woodwind Competition จัดโดย Monteverdi Conservatory at Bolzano อย่างต่อเนื่อง ตามคำเชิญของ Prof. Arnaldo de Felice จึงทำให้มีโอกาสได้พบกับ Prof. Paolo Lugli อธิการบดี Unibz และมีความประสงค์จะจัดทำความตกลงร่วมมือร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรความร่วมมือทางปริญญา (2+2, 2+3, ปริญญาหลักสูตรร่วม) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) การแลกเปลี่ยนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ความร่วมมือในการจัดหลักสูตรออนไลน์ ความร่วมมือในการจัดการประชุมทางวิชาการ การแสดง การประชุม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งขณะนี้การจัดทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวอยู่ในกระบวนการนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว