มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอกย้ำคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอกย้ำคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมรองและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมพบประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส หรือลดโอกาสในการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน “ งดให้ งดรับ ของขวัญของกำนัล จากการปฎิบัติหน้าที่ “ ณ อาคารศูนย์ร่วม 2 (ตึกกะทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์