พิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “SU Science for Arts” ณ อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “SU Science for Arts” ซึ่งป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม ตามแผนงานพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ โครงการขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม