เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0 2105 4686 ต่อ 100232-100235 โทรสาร 0 2849 7505 ในวันและเวลาราชการ